Ben-Heart Stichting

Ben-Heart Stichting

1. De stichting draagt de naam: Ben-Heart-Stichting
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wassenaar
Doel
Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: a. het daadwerkelijk en direct financieel ondersteunen van jongeren in de leeftijd tot ongeveer drieèndertig jaar, die, om welke reden dan ook, steun behoeven, welke niet of naar de mening van het bestuur van de stichting, niet voldoende op grond van voorzieningen van overheidswege of anderszins verkregen kan worden; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevoordelijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar del te verwezenlijken door alle rechtens geoorloofde middelen. Zij kan jaarlijks daartoe en project aanwijzen.  

ANBI  / K.v.K. 01-02-2002  / nr. 27248079  / NL54 INGB 000 45 66 778

Als u belangstelling heeft voor de stichting, kunt u via het contactformulier op de Contact pagina de stichting bereiken.